• Friday February 26,2021

Privatret

Vi forklarer dig, hvad privatret er, og hvad dets filialer er. Derudover er forskellene mellem offentligret og privatret.

Privatret regulerer private handlinger blandt private borgere.
  1. Hvad er privatret?

Den private ret er en gren af ​​positiv lov (den, der eksplicit er overvejet i de skrevne love og juridiske instanser), der er dedikeret til regulering af de forskellige aktiviteter og forhold mellem private borgere, baseret på en situation med juridisk lighed mellem dem.

Privatret adskiller sig fra offentligret, der beskæftiger sig med statsforbindelser, skønt den også er knyttet til situationer, hvor den offentlige administration fungerer som en privatperson. mere (og ikke som den normative tilstand). Denne sondring mellem begge lovstrømme går tilbage til gamle tider (Romerrigets retspraksis) og er grundlæggende for systematiseringen af ​​loven, som vi forstår den i dag.

Denne gren af ​​loven styres af to grundlæggende forskrifter, som er:

  • Viljens autonomi . Den bestemmer, at samspillet mellem mennesker i søgen efter deres egne interesser udføres af deres egen fri vilje uden tilstedeværelse af tvang, bedrag, vold eller forpligtelse. Kun på denne måde kan de være juridisk gyldige, forudsat at de ikke er i modstrid med bestemmelserne i noget retssystem.
  • Ligestilling foran loven . I private handlinger underkastes de juridiske emner de samme juridiske rammer og ligger på et lige punkt før loven, det vil sige, hverken undslipper sidstnævnte design eller kan de kræve noget fra den anden uden aftale. af testamenter.

Se også: Handelsret.

  1. Filialer af privatret

Privatret omfatter følgende grene eller kategorier:

  • Civilret Også kaldet "fælles lov" regulerer det de retlige forhold og transaktioner mellem mennesker, samt hvad der involverer deres rettigheder, friheder, aktiver eller transmission af disse.
  • Handelsret Det styrer kommercielle transaktioner og udveksling af varer og tjenester for penge.
  • Arbejdsret Kontroller og orden forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
  • Landdistriktslovgivning Regulerer spørgsmålene om livet på landet og landbrugsproduktion.
  • International privatret Regulerer kommercielle transaktioner, der finder sted mellem stater og enkeltpersoner fra andre nationer, eller mellem to stater, der handler som enkeltpersoner.
  1. Forskelle mellem offentlig og privatret

Reglerne offentliggjort er underordnede regler.

Den grundlæggende forskel mellem offentlig og privatret ligger som nævnt i statens nærvær . I princippet, hvis handlingerne vedrører staten eller den offentlige administration, vil det være en offentligretlig handling; mens hvis de involverer to eller flere enkeltpersoner, personlige eller ejendomsmæssige anliggender fra tredjepart, vil det være en privatretlig handling.

Dette betyder konkret, at normerne, der er offentliggjort i offentlig ret, er underordnelsesnormer, da staten er garant for den sociale pagt og er den, der skal sikre overholdelse af lovene og bestemmelserne i den nationale forfatning, inklusive at se sig selv.

På den anden side er reglerne i privatretten koordineringsnavne, da de tjener til at blive enige om eller regulere forhandlingerne mellem to uafhængige og lige parter inden loven for at sikre, at ingen af ​​dem udøver urimelige handlinger på den anden side.

Der er også muligheden for, at staten selv handler som en privatperson, køber eller sælger varer og tjenester, forhandler med andre stater eller med internationale individer osv. Også i disse tilfælde vil vi tale om privatret, da staten som enhver person vil underkaste sig betingelserne for lighed inden testamentets lov og autonomi.

Se mere: Offentlig ret.

Interessante Artikler

Organisk stof

Organisk stof

Vi forklarer, hvad organisk stof er, og hvordan det klassificeres. Derudover er dens betydning, eksempler og forskelle med uorganisk stof. Når vi taler om organisk stof, mener vi det, der er knyttet til livet. Hvad er organisk stof? Organisk stof er alt det kemisk sammensat omkring kulstof som dets grundlæggende atomer, hvorfor organisk kemi er kendt som qu Carbon ethics.

Materiale densitet

Materiale densitet

Vi forklarer, hvad densitet er, og hvilke typer densitet der findes. Eksempler på den absolutte tæthed af forskellige stoffer. Da is er mindre tæt end vand, flyder den ovenpå. Hvad er stoffets tæthed? Tætheden er en skalær styrke , der ofte bruges i fysik og kemi, der henviser til mængden af ​​masse, der er til stede i et givet krop eller stof. Det er nor

ånde

ånde

Vi forklarer dig, hvad vejrtrækning er, og hvorfor vi indånder. Derudover, hvordan er vejrtrækningsprocessen, og hvad sker der med cellerne, når man trækker vejret. Åndedræt er almindeligt kendt som den proces, hvorpå vi inhalerer luft. Hvad trækker vejret? Åndedræt er en biologisk proces, der er typisk for levende væsener , hvis mål er at holde din krop aktiv (derfor i live) gennem udveksling af kuldioxid mod ilt. Geno. Ånded

Botnica

Botnica

Vi forklarer dig, hvad botanikken er, og hvad er de grene af undersøgelser, der er omfattet af denne disciplin. Hvad er derudover zoologi? De mennesker, der studerer planter, alger og svampe er botanikere. Hvad er botanikken? Botanik er en disciplin inden for biologi, der er ansvarlig for studiet af planteriget fra forskellige akser såsom drift, reproduktion, beskrivelse, distribution Geografisk og klassificering af grøntsager. B

patriarkat

patriarkat

Vi forklarer, hvad patriarki er, og nogle eksempler på dette udtryk. Derudover er dens ligheder med matriarki. Mænds herredømme over kvinder kan ses på alle områder. Hvad er patriarki? Patriarki er et græsk udtryk og betyder, etymologisk, "forældreregering." I øjeblikket bruges dette begreb til at henvise til de samfund, hvor Mænd har magt over kvinder. I samfu

skov

skov

Vi forklarer, hvad en skov er, hvilke typer skove der er, og deres forskellige klimaer. Derudover hvordan er floraen og faunaen, den besidder. Menneskets konstante handling på skove producerer skovrydning. Hvad er en skov? En skov er et økosystem med en vigtig bestand af træer og buske . Skove absorberer kuldioxid, bevarer mange egenskaber i jorden (som er meget frugtbar) og regulerer hydrologiske strømme. Me